Vinalines chuyển giao quyền đại diện 15 triệu cổ phần

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa chuyển giao Quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty CP Cảng Nha Trang về UBND tỉnh Khánh Hòa.

Số cổ phần chuyển giao là trên 15 triệu cổ phần, tương ứng giá trị vốn của Vinalines đầu tư tại Công ty CP Cảng Nha Trang là hơn 150 tỷ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa ngay sau khi tiếp nhận có trách nhiệm cung cấp thông tin đối tượng nhận chuyển nhượng theo quy định để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần; nộp các khoản phí liên quan; đôn đốc Công ty CP Cảng Nha Trang chuyển số tiền cần phải nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Vinalines theo thời hạn yêu cầu.

Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Khánh Hòa và Vinalines có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện cho Công ty CP Cảng Nha Trang ổn định tình hình sản xuất kinh doanh.

T.T