Giám định tổn thất hàng hóa, tài sản

Giám định tình trạng và mức độ tổn thất là một dịch vụ liên quan đến bảo hiểm mà giám định viên Đại Việt thường xuyên được yêu cầu. Vì tất cả mọi loại hàng hoá đều có thể gặp rủi ro/tổn thất/mất mát trong qúa trình sản xuất, lưu kho, vận chuyển, giao nhận ... nên giám định tổn thất là một nhiệm vụ quan trọng của tất cả giám định viên giám định viên Đại Việt . 

- Giám định tình trạng tổng thể hoặc chi tiết công trình; 
- Nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện cơ giới…
- Hàng hóa khi có nghi ngờ bị tổn thất. tìm nguyên nhân và mức độ tổn thất
- Thay mặt khách hàng lập thông báo tình trạng tổn thất
- Tư vấn khách hàng về biện pháp ngăn ngừa/hạn chế mức độ tổn thất.
- Phân bổ tổn thất khi có tổn thất chung.
- Và các dịch vụ liên quan khác.