Phân tích thử nghiệm hàng hóa

Hiện nay Đại Việt liên kết với các trung tâm phân tích hàng đầu của cả nước như Trung Tâm 3, Trung Tâm phân tích TP. Hà Nội; Trung tâm Sắc Ký Hải Đăng; Trung tâm phân tích Bộ Xây Dựng, và các phòng thí nghiệm của các trường Đại Học, Viện Khoa học…

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ:
    Lấy mẫu phân tích.
    Phân tích các chỉ tiêu hóa lý.
    Xác định tên hàng, công dụng.
    Phân tích và đánh  giá sự phù hợp của sản phẩm theo cáo tiêu chuan VN và QT.
    Phân tích hàm lượng các chất độc hại.
    Tư vấn các dịch vụ đặt thù theo yêu cầu.